УШИ, НОС, ГЪРЛО

Image title

Д-р Красимира Илинчева е специалист по ушно-носно-гърлени болести. Непосредствената близост на тъканите е сериозна предпоставка за бързо разпространение на болестните процеси между тях. 

Оториноларингология (или Уши, нос и гърло, съкратено УНГ) е медицинска наука. Тя изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите на ушите и носоглътката.

Тези органи принадлежат към 3 различни функционални системи - нервна, дихателна и храносмилателна. Кръстосването им обаче в основата на главата обуславя тяхното морфологично единство. Непосредствената близост на тъканите е сериозна предпоставка за бързо разпространение на болестните процеси между тях. Много заболявания протичат едновременно в 2 или повече от системите, което налага те да бъдат лекувани от един и същ специалист.